logo
שרותים דיגיטליים
קבלת מידע תכנוני בתשלום
  1. לגשת ישירות למשרדי מחלקת מידע תכנוני ומיפוי.
  2. באמצעות האינטרנט. באפשרות זו נא לסמן את הדרך המועדפת לקבלת התשובה ופרטים נוספים הנדרשים לבירור , ולאחר מכן ללחוץ על הכפתור "המשך לתשלום".
 


 


  • 190 ש"ח עבור כל חלקה בודדת.
  • 304 ש"ח עבור 2 חלקות רצופות.
  • 99 ש"ח עבור חלקה רצופה נוספת.
חובה להזין:

*
*
*
*
 
​​​

קבלת מידע תכנוני בתשלום לפי ​סעיף 119א​​