logo
שרותים דיגיטליים

לצורך בירור נא למלא שם הבעלים (משפחה), מס' זהות ומס' זיהוי הנכון.
בנוסף נא למלא גוש וחלקה או תכנית ומגרש.
לידיעתך, התשובה שתנתן לא תכלול סכום לחיוב אלא תשובה עקרונית בלבד - חייב או לא חייב.

פרטי המבקש והנכס
*


* מס' זיהוי:
 
* שם ומשפחה:
* זיהוי נכס (מתוך חשבון הארנונה):
* כתובת:
 
מס' בית:
על פי הרישום בטאבו:
גוש:
חלקה:
תת חלקה:

בירור חבות בהיטל השבחה

בירור חבות בהיטל השבחה מאפשר מידע טרום עסקה בדבר חבות בהיטל השבחה על פי נתוני גוש חלקה בלבד.

התשובה הניתנת הינה תשובה עקרונית בדבר קיומה של חבות, ואין בתשובה משום מידע הנוגע לפטור מהיטל, שכן הפטור נבחן על ידי המחלקה בעת מימוש זכויות אשר ברוב המקרים מטופלת על ידי המחלקה במסגרת תעודת העדר חובות או הי​תר בניה.

הבדיקה הינה לפי נתוני הגוש חלקה שיוזנו למערכת , וככל שהנכס יושב על מס' חלקות יש לבצע בדיקה לכל חלקה וחלקה.

תשובת היטל השבחה אינה כוללת התייחסות למצב התכנוני.

לתשומת לבך במסגרת פניה לקבלת מידע תכנוני ניתן לבקש גם מידע בדבר חבות בהיטל השבחה, תחת תשלום אגרה כוללת בסך של 190 ש"ח.

התשובה לגבי קיום חבות בהיטל השבחה או העדר חבות יינתן ללא תשלום נוסף כחלק מהמידע התכנוני.

בקשה לבירור חבות בהיטל השבחה שתוגש בנפרד מבקשה למידע עשויה לחייב תשלום אגרה וזאת במקרים בהם נדרשת העברת הבקשה לבדיקת המחלקה.​​​

​​​​